LAURA PAVEL

A FICTIONALIST OF THE 1960s-70s – THE “TOTAL” NOVELIST


DOI: 10.33993/drl.2021.8.91.105
Author's coordinates: Babeş-Bolyai University, 4 Mihail Koga?lniceanu Str., 400084, Cluj-Napoca, Romania.
Email: laura.pav12@yahoo.com

A FICTIONALIST OF THE 1960s-70s – THE “TOTAL” NOVELIST
(Abstract)

A prisoner of his own phantasms of demiurgical power in the aesthetic realm, and not only, the total writer is the author of a kind of literature that no longer wants to be subdued, but aims to run parallel to or even become emancipated from the ideological discourse of power. Although duplicitous (and complicitous) with “what oppresses” him – if I were to sponge here a phrase from Groys’s ideologically suspicious interpretation, the total novelist from the period of socialist aestheticism cultivated a compensatory bovarism. Whether consciously or not, he rivalled the political decision- makers of the time and their ideological fiction. In relation to previous periods – of the Jdanovist doctrine and socialist realism – the literature of the 1970s fulfilled the authors’ phantasm of power. The nationalism and authoritarian centralism of political will were reflected in the centralism of the will to authorial power, a power that was all-encompassing, totalizing.

Keywords: total writer, total novel, posture, bovarism of power, socialist aestheticism, socialist fictionalism.


UN FICȚIONALIST AL ANILOR ’60-’70 – ROMANCIERUL „TOTAL”
(Rezumat)

Captiv al propriilor fantasme de putere demiurgică în plan estetic, şi nu numai, scriitorul total este autorul unei literaturi care se vrea a nu mai fi subsumată, ci paralelă cu sau chiar emancipată în raport cu discursul ideologic al puterii. Deşi duplicitar, căci complice cu „ceea ce îl oprimă” ˗ dacă este să reiau o formulare din interpretarea ideologic-suspicioasă a lui Groys, romancierul total din perioada estetismului socialist îşi cultivă un bovarism de compensaţie. El rivalizează, conştient sau nu, cu postura decidentului politic al vremii şi cu ficţiunea sa ideologică. În raport cu perioadele anterioare – a doctrinei jdanoviste şi a realismului socialist –, literatura anilor ’70 a împlinit o fantasmă de putere a autorilor ei, naţionalismul şi centralismul autoritarist al voinţei politice regăsindu-se într-un centralism al voinţei de putere auctoriale, atotcuprinzătoare, totalizante.

Cuvinte-cheie: scriitor total, roman total, postura, bovarism al puterii, estetism socialist, fictionarism socialist.

Full Text