IONUCU POP

THE IRONY OF ION NEGOI?ESCU


DOI: 10.33993/drl.2022.9.31.54
Author's coordinates: Babeș-Bolyai University, 21 Horea Str., 700506 Cluj-Napoca, Romania.
Email: pop.ioan2@ubbcluj.ro

THE IRONY OF ION NEGOIȚESCU
(Abstract)

The 10th of august 2021 marks the 100th anniversary of Ion Negoițescu’s birth. During his stage in the Sibiu Literary Circle and in the literary activity that followed the separation of the group, Negoițescu’s writing distinguishes itself by revealing a very strong personality, severe in his critical judgement, who made a significant contribution to the overall image of the Romanian literature, despite a bio-bibliographical destiny haunted by hazards. Irony is a fundamental part of his critical and ideological ammunition. The purpose of this article is to identify the role and the consequences of irony in his literary activity, to pinpoint the types of literature and writers that the critic mocks, to observe the rhetoric and weapons of his irony. In order to analyse the types and the roles of Negoițescu’s irony, one has to consider the author’s studies of literary history, his autobiographical writings, literary journalism and his epistolary activity.

Keywords: irony, I. Negoițescu, the Sibiu Literary Circle, literary history, “pasturism”.


IRONIA LUI ION NEGOIȚESCU
(Rezumat)

Data de 10 august 2021 marchează împlinirea a o sută de ani de la nașterea lui Ion Negoițescu. Atât în perioada sa cerchistă, cât și în activitatea literară de după, Negoițescu se distinge în scriitura sa printr-o personalitate foarte puternică, care se manifestă sever în judecățile sale critice, contribuind semnificativ la imaginea în ansamblu a literaturii române, în ciuda unui destin bio-bibliografic presărat cu hazarde. Ironia este o parte fundamentală a arsenalului său critic și ideologic. Scopul acestui articol este de a identifica rolul și consecințele ironiei în activitatea sa literară, a repera cu precizie tipurile de literatură și scriitori ironizate de critic, a vedea care sunt retorica și armele ironiei sale. Pentru a analiza felurile și rolurile ironiei lui I. Negoițescu se iau în calcul atât studiile sale de istorie literară, cât și paginile autobiografice, publicistica și activitatea sa epistolară.

Cuvinte-cheie: ironie, I. Negoițescu, Cercul Literar de la Sibiu, istorie literară, “pășunism”.

Full Text